masoumeh@mail.neu.edu.cn

17702480905

cqma@imr.ac.cn

+86-24-83978238

zhjiang12s@imr.ac.cn

+86-24-23971973

jma3@sjtu.edu.cn

+86-13641769114

kma@imr.ac.cn

+86-24-23971236

lpma@imr.ac.cn

+86-24-83978238

shyma@imr.ac.cn

+86-24-23971846

songma@imr.ac.cn

+86-24-83978912

xpma@imr.ac.cn

+86-24-83970106

xlma@imr.ac.cn

+86-24-23971845

xfmao@imr.ac.cn

+86-13998252677

hhliu15b@imr.ac.cn

+86-24-23971973

fandimeng@mail.neu.edu.cn

+86-15040140891

lmiao@imr.ac.cn

+86-24-23971770

lmiao@imr.ac.cn

+86-24-83978083

xmu@imr.ac.cn

ysnie@imr.ac.cn

+86-24-83978119

jiepan@imr.ac.cn

+86-24-23971875

qspan@imr.ac.cn

+86-24-83978029

sfpei@imr.ac.cn

+86-24-83978238

rhli13s@imr.ac.cn

+86-24-23971560

shasqi2222-x@my.cityu.edu.hk

(+852)8658-1603

shasqi2222-x@my.cityu.edu.hk

86581603

wqi@imr.ac.cn

+86-24-83970027

dqian@sjtu.edu.cn

+86-21-34203047

yhqian@imr.ac.cn

+86-24-23971236

xbqin@imr.ac.cn

+86-24-83978019

jhqiu@imr.ac.cn

+86-24-83970109

wjren@imr.ac.cn

+86-24-83978751

wcren@imr.ac.cn

+86-24-23971472

Robert.Sanders@novelis.adityabirla.com

+86-13996204346